Ê-sai 44:26

Ê-sai 44:26 BPT

Ta khiến cho những lời nói của các đầy tớ ta thành sự thật; Ta làm cho những lời khuyên của các sứ giả ta xảy ra. Ta bảo Giê-ru-sa-lem, ‘Người ta sẽ lại đến ở giữa ngươi!’ Ta nói cùng các thị trấn Giu-đa, ‘Ngươi sẽ được tái thiết!’ Ta phán cùng chỗ đổ nát của Giê-ru-sa-lem rằng, ‘Ta sẽ sửa chữa ngươi.’
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share