Ê-sai 44:25

Ê-sai 44:25 BPT

Ta vạch trần cho thấy những dấu hiệu của các nhà tiên tri nói dối là giả tạo; Ta khiến những kẻ làm ma thuật phải xấu hổ. Ta làm cho người khôn rối trí; chúng tưởng mình biết nhiều nhưng ta khiến chúng hóa ra ngờ nghệch.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share