Ê-sai 44:17

Ê-sai 44:17 BPT

Nhưng người lấy gỗ còn lại tạc một bức tượng và gọi nó là thần. Người cúi xuống thờ lạy nó. Người cầu nguyện cùng nó rằng, “Ngài là thần của tôi. Xin hãy giải cứu tôi!”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share