Ê-sai 44:10

Ê-sai 44:10 BPT

Ai làm ra những thần nầy? Ai đã tạo ra những thần vô dụng nầy?
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-sai 44:10