Ê-sai 43:26

Ê-sai 43:26 BPT

Nhưng các ngươi hãy nhắc nhở ta. Hãy họp nhau lại tranh luận. Hãy thuật cho ta điều ngươi làm, hãy chứng tỏ rằng các ngươi đúng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share