Ê-sai 43:23

Ê-sai 43:23 BPT

Các ngươi không mang sinh tế bằng chiên cho ta hay dâng của lễ để tỏ lòng tôn kính ta. Ta không đòi sinh tế để làm gánh nặng cho ngươi hay khiến ngươi chán ngấy vì phải đốt hương.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share