Ê-sai 43:22

Ê-sai 43:22 BPT

Hỡi dân cư Gia-cốp, các ngươi không hề kêu cầu ta; hỡi dân Ít-ra-en, các ngươi đã chán ta.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share