Ê-sai 43:15

Ê-sai 43:15 BPT

Ta là CHÚA, Đấng Thánh ngươi, Tạo Hóa của Ít-ra-en, Vua ngươi.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share