Ê-sai 40:9

Ê-sai 40:9 BPT

Hỡi Xi-ôn, ngươi có tin vui phải loan báo. Hãy đi lên núi cao. Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy rao lớn tin mừng. Hãy thông báo tin vui. Hãy tuyên bố lớn lên đừng sợ hãi. Hãy nói cùng các thị trấn Giu-đa rằng, “Thượng Đế ngươi đây.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share