Ê-sai 39:7

Ê-sai 39:7 BPT

Một số con cái ngươi, tức các con sinh ra cho ngươi cũng sẽ bị đày đi làm tôi tớ trong cung vua Ba-by-lôn.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share