Ê-sai 39:6

Ê-sai 39:6 BPT

‘Trong tương lai những gì ngươi hiện có trong cung điện cùng những gì tổ tiên ngươi để dành lại cho đến hôm nay đều sẽ bị mang qua Ba-by-lôn, không chừa lại một món nào cả,’ CHÚA phán vậy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share