Ê-sai 39:1

Ê-sai 39:1 BPT

Lúc đó Mê-rô-đác Ba-la-đan, con trai Ba-la-đan làm vua Ba-by-lôn. Ông gởi thơ và quà cho Ê-xê-chia vì nghe vua Ê-xê-chia đau và bình phục.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share