Ê-sai 35:2

Ê-sai 35:2 BPT

Sa mạc sẽ đâm chồi nẩy lộc. Nó sẽ mừng rỡ và reo vui hớn hở. Nó sẽ tươi đẹp như rừng Li-băng, xinh tươi như đồi Cạt-mên và bình nguyên Sa-rôn. Mọi người sẽ thấy vinh hiển CHÚA và sự huy hoàng của Thượng Đế chúng ta.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share