Ê-sai 2:8

Ê-sai 2:8 BPT

Xứ chúng đầy hình tượng. Dân chúng bái lạy các hình tượng đó do tay mình làm ra và do chính ngón tay mình tạo nên.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share