Ê-sai 2:6

Ê-sai 2:6 BPT

Lạy CHÚA, CHÚA đã bỏ dân Ngài, là nhà Gia-cốp, vì chúng đã đầy những tư tưởng bậy bạ theo các dân Đông phương. Chúng bói toán như dân Phi-li-tin, và hoàn toàn chấp nhận các tư tưởng ngoại lai đó.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share