Ê-sai 2:15

Ê-sai 2:15 BPT

các tháp và vách cao
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share