Ô-sê 1
BPT

Ô-sê 1

1
1CHÚA phán cùng Ô-sê, con trai Bê-ê-ri trong đời Ô-xia, Giô-tham, A-cha, và Ê-xê-chia làm vua Giu-đa và Giê-rô-bô-am con trai Giô-ách làm vua Ít-ra-en.
Vợ con Ô-sê
2Đây là lời phán đầu tiên của CHÚA cho Ô-sê, “Hãy đi lấy một người đàn bà bất chính để sinh con bất chính vì dân xứ nầy đã hoàn toàn bất chính cùng CHÚA.”
3Vậy Ô-sê đi lấy Gô-me, con gái Đíp-la-im. Nàng thụ thai và sinh ra một con trai cho Ô-sê.4CHÚA bảo Ô-sê, “Hãy đặt tên nó là Ghít-rê-ên vì chẳng bao lâu nữa ta sẽ trừng phạt gia đình Giê-hu vì những người nó giết tại Ghít-rê-ên#những người nó giết tại Ghít-rê-ên 1:4 Xem II Vua 9-10 về chuyện Giê-hu dấy loạn trong thung lũng Ghít-rê-ên.. Trong tương lai ta sẽ chấm dứt nước#nước 1:4 Nguyên văn, “nhà.” Đây có thể nghĩa là hoàng gia của nước ấy. Ít-ra-en5và bẻ gãy cung của nó trong thung lũng Ghít-rê-ên.”
6Gô-me lại mang thai nữa và sinh ra một con gái. CHÚA bảo Ô-sê, “Hãy đặt tên nó là Lô-ru-ha-ma#Lô-ru-ha-ma 1:6 Nghĩa là “không thương được” trong tiếng Hê-bơ-rơ., vì ta sẽ không tội nghiệp Ít-ra-en, nhất định không tha thứ nó nữa.7Nhưng ta sẽ thương xót dân Giu-đa. Ta sẽ giải cứu họ, không phải bằng cung tên, gươm giáo, ngựa, người cỡi ngựa, hay vũ khí chiến tranh. Chính ta, CHÚA và là Thượng-Đế sẽ giải cứu họ bằng quyền năng của ta.”#bằng quyền năng của ta 1:7 Nguyên văn, “do Chúa là Thượng Đế họ.”
8Sau khi Gô-me dứt sữa Lô-ru-ha-ma thì nàng lại thụ thai và sinh ra một trai nữa.9CHÚA phán, “Hãy đặt tên nó là Lô-Am-mi#Lô-Am-mi 1:9 Nghĩa là “không phải dân ta” trong tiếng Hê-bơ-rơ., vì các ngươi không phải là dân ta, ta cũng không phải là Thượng-Đế của các ngươi.
Lời hứa của Chúa cho dân Ít-ra-en
10Nhưng số dân Ít-ra-en sẽ đông như cát bãi biển, không ai đếm được. Họ trước kia được gọi, ‘Không phải dân ta,’ nhưng về sau họ sẽ được gọi là ‘con cái của Thượng-Đế hằng sống.’
11Dân Giu-đa và Ít-ra-en sẽ họp nhau lại và đồng chọn một vị lãnh tụ cho mình. Họ sẽ từ xứ mình đi lên#từ xứ mình đi lên 1:11 Nghĩa là “dân cư quá đông đúc so với đất họ đang ở.” vì ngày của Ghít-rê-ên#Ghít-rê-ên 1:11 Nghĩa là “Thượng Đế sẽ trồng” trong tiếng Hê-bơ-rơ. quả thật trọng đại.”