Ô-sê 1:2

Ô-sê 1:2 BPT

Đây là lời phán đầu tiên của CHÚA cho Ô-sê, “Hãy đi lấy một người đàn bà bất chính để sinh con bất chính vì dân xứ nầy đã hoàn toàn bất chính cùng CHÚA.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share