Hê-bơ-rơ 8:5

Hê-bơ-rơ 8:5 BPT

Nhiệm vụ tế lễ chỉ là tượng trưng và hình bóng của những việc trên thiên đàng. Vì thế Thượng Đế căn dặn Mô-se rất kỹ khi ông chuẩn bị dựng Lều Thánh: “Hãy thận trọng làm y theo như sơ đồ ta chỉ cho ngươi trên núi.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share