Hê-bơ-rơ 8:1

Hê-bơ-rơ 8:1 BPT

Đây là điểm chúng ta đang nói: Chúng ta có một thầy tế lễ tối cao đang ngồi bên phải ngôi của Thượng Đế trên thiên đàng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share