Hê-bơ-rơ 6:8

Hê-bơ-rơ 6:8 BPT

Kẻ khác giống như đất mọc đầy chông gai và cỏ dại, hoàn toàn vô dụng. Đất ấy bị Thượng Đế nguyền rủa và sẽ bị lửa tiêu hủy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share