Hê-bơ-rơ 3:5

Hê-bơ-rơ 3:5 BPT

Mô-se trung tín trong gia đình Thượng Đế như một tôi tớ. Ông thuật lại lời Thượng Đế sẽ phán trong tương lai.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share