Hê-bơ-rơ 3:4

Hê-bơ-rơ 3:4 BPT

Bất cứ nhà nào cũng phải có thợ xây, nhưng thợ tạo nên mọi loài là Thượng Đế.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share