Hê-bơ-rơ 3:3

Hê-bơ-rơ 3:3 BPT

Chúa Giê-xu cao trọng hơn Mô-se, cũng như thợ xây nhà cao trọng hơn cái nhà.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share