Hê-bơ-rơ 3:2

Hê-bơ-rơ 3:2 BPT

Chúa Giê-xu trung tín với Thượng Đế là Đấng chọn Ngài làm thầy tế lễ tối cao như Mô-se trung tín trong gia đình Thượng Đế.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share