Hê-bơ-rơ 3:17

Hê-bơ-rơ 3:17 BPT

Ngài nổi giận với ai suốt bốn mươi năm?—Với những kẻ phạm tội đã bỏ xác trong sa mạc.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share