Hê-bơ-rơ 3:16

Hê-bơ-rơ 3:16 BPT

Ai nghe tiếng phán Thượng Đế mà chống nghịch Ngài? Đó là những kẻ mà Mô-se dẫn ra khỏi Ai-cập.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share