Hê-bơ-rơ 3:15

Hê-bơ-rơ 3:15 BPT

Đây là lời Thánh Kinh dạy: “Ngày nay khi nghe lời Ngài phán thì đừng ương ngạnh như xưa kia khi các ngươi chống nghịch Thượng Đế.” Thi thiên 95:7-8
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share