Hê-bơ-rơ 3:14

Hê-bơ-rơ 3:14 BPT

Chúng ta cùng dự phần trong Chúa Cứu Thế nếu chúng ta bền giữ cho đến cuối cùng đức tin mà chúng ta có từ ban đầu.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share