Hê-bơ-rơ 3:11

Hê-bơ-rơ 3:11 BPT

Ta nổi giận và cam kết rằng, ‘Chúng nó sẽ không bao giờ được vào sự an nghỉ ta.’” Thi thiên 95:7-11
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share