Hê-bơ-rơ 3:10

Hê-bơ-rơ 3:10 BPT

Ta nổi giận cùng họ. Ta bảo, ‘Ý tưởng chúng nó luôn luôn lầm lạc chúng không hề hiểu biết đường lối ta.’
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share