Hê-bơ-rơ 3:1

Hê-bơ-rơ 3:1 BPT

Cho nên thưa các anh chị em thánh là người được Thượng Đế kêu gọi, hãy nhớ tới Chúa Giê-xu, Đấng được sai đến với chúng ta và làm thầy tế lễ tối cao cho đức tin của chúng ta.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share