Hê-bơ-rơ 12:27

Hê-bơ-rơ 12:27 BPT

Từ ngữ, “một lần nữa” cho chúng ta thấy những gì được dựng nên—tức những vật có thể bị rung chuyển—đều sẽ bị tiêu hủy. Chỉ những gì không bị rung chuyển mới còn lại thôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share