Hê-bơ-rơ 12:26

Hê-bơ-rơ 12:26 BPT

Trước kia khi Ngài phán, tiếng phán Ngài làm rung chuyển đất. Nay thì Ngài hứa, “Một lần nữa ta sẽ không những làm rung chuyển đất mà còn rung chuyển cả trời nữa.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share