Hê-bơ-rơ 12:24

Hê-bơ-rơ 12:24 BPT

Anh chị em đã đến cùng Chúa Giê-xu, Đấng mang giao ước từ Thượng Đế đến cho dân Ngài, và anh chị em đã đến cùng huyết rưới ra, huyết mang theo một ý nghĩa tốt hơn huyết A-bên.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share