Hê-bơ-rơ 12:23

Hê-bơ-rơ 12:23 BPT

Anh chị em đã đến nơi gặp gỡ của các con đầu lòng của Thượng Đế được ghi tên trên thiên đàng. Anh chị em đã đến cùng Thượng Đế, quan án của mọi người, và đến cùng các thần linh của những người tốt đã trở nên toàn thiện.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share