Hê-bơ-rơ 12:19

Hê-bơ-rơ 12:19 BPT

Anh chị em chưa đến gần tiếng kèn thổi hoặc tiếng nói mà dân Ít-ra-en nghe và nài nỉ xin đừng nghe thêm tiếng nào nữa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share