Ha-ba-cúc 2:19

Ha-ba-cúc 2:19 BPT

Khốn cho kẻ nói cùng tượng gỗ rằng, ‘Hãy sống dậy!’ Khốn cho kẻ bảo tượng đá trơ trơ rằng, ‘Hãy đứng lên!’ Tượng đó đâu có biết bảo ngươi làm gì. Nó chỉ là tượng bọc vàng thếp bạc; làm gì có sự sống.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share