Ha-ba-cúc 2:16

Ha-ba-cúc 2:16 BPT

Dân Ba-by-lôn các ngươi phải hổ nhục, không được tôn kính đâu. Đến phiên các ngươi uống rượu té xuống đất như người say. Ly thịnh nộ trên tay phải CHÚA đang đến trên ngươi. Nầy quan trưởng gian ác, ngươi sẽ uống ly ấy, ngươi sẽ bị sỉ nhục chứ không được tôn kính đâu.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share