Sáng thế 43:9

Sáng thế 43:9 BPT

Con bảo đảm với cha nó sẽ bình yên vô sự vì con sẽ chịu trách nhiệm về nó. Nếu con không mang nó về cho cha, thì cha cứ buộc tội con suốt đời.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share