Sáng thế 43:5

Sáng thế 43:5 BPT

Nhưng nếu cha không cho Bên-gia-min đi thì chúng con sẽ không đi. Ông quan xứ đó nói trước là ‘không mang Bên-gia-min xuống thì khỏi thấy mặt ông ta.’”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share