Sáng thế 43:4

Sáng thế 43:4 BPT

Nếu cha cho Bên-gia-min đi với chúng con thì chúng con sẽ xuống đó mua lương thực.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share