Sáng thế 43:30

Sáng thế 43:30 BPT

Giô-xép vội vàng bước ra vì ông không cầm được nước mắt khi nhìn thấy Bên-gia-min, em mình. Giô-xép bước vào phòng trong để khóc.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share