Sáng thế 43:29

Sáng thế 43:29 BPT

Khi Giô-xép nhìn thấy em mình là Bên-gia-min, tức em cùng mẹ với mình thì hỏi, “Đây có phải là em út mà các anh nói với tôi không?” Rồi ông bảo Bên-gia-min, “Con ơi, nguyện Thượng Đế thương xót con!”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share