Sáng thế 43:28

Sáng thế 43:28 BPT

Các anh em trả lời, “Kẻ đầy tớ ông, là cha tôi, khoẻ và vẫn còn sống.” Họ lại cúi mọp trước Giô-xép để tỏ lòng tôn kính.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share