Sáng thế 43:26

Sáng thế 43:26 BPT

Khi Giô-xép về nhà thì các anh em biếu ông món quà họ đã mang vào nhà, rồi họ cúi mọp mình trước mặt ông.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share