Sáng thế 43:25

Sáng thế 43:25 BPT

Họ chuẩn bị quà biếu Giô-xép khi ông trở về lúc trưa vì họ nghe sẽ ăn chung với Giô-xép ở đó.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share