Sáng thế 43:24

Sáng thế 43:24 BPT

Người đầy tớ dẫn họ vào nhà Giô-xép, cho họ nước rửa chân rồi lấy thức ăn cho lừa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share