Sáng thế 43:21

Sáng thế 43:21 BPT

Đang khi đi về chúng tôi nghỉ đêm, mở bao ra thì thấy tiền của mỗi chúng tôi nằm trong bao. Bây giờ chúng tôi có mang theo số tiền đó để trả lại cho ông.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share