Sáng thế 43:20

Sáng thế 43:20 BPT

“Ông ơi, chúng tôi lần trước đến đây mua lương thực.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share